Regulamin hotelu

Cieszymy się, że możemy Państwa gościć. Zachowanie poniższych reguł pozwoli nam zapewnić Państwu spokojny i bezpieczny pobyt.

 1. Regulamin Hotelu obowiązuje od dnia 1 maja 2017 roku na czas nieokreślony.
 2. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów niniejszego Regulaminu.
 3. Współadministratorami danych osobowych są InterContinental Hotels Group z siedzibą: Three Ravinia Drive Atlanta, Georgia 30346 USA oraz Smolna 40 Sp. z o.o., ul.Komunalna 8, 87-800 Włocławek, KRS 0000344695, REGON 340694083, NIP 8883061115.
 4. Informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych Gości znajdują się:
  - w przypadku IHG pod adresem: https://www.ihg.com/content/gb/en/customer-care/privacy_statement#9,
  - w przypadku Spółki Smolna 40 zasady przetwarzania zostały opisane poniżej.
 5. Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, zapewnia odpowiednie środki ochrony danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi. Dodatkowo, po wyrażeniu zgody przez Gościa, jego dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie udzielonej zgody.
 7. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.
 8. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji.
 9. Dane Gości hotelowych mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorcówfirmom świadczącym usługi: wsparcia IT dla hotelu, finansowo-księgowe, płatnicze, transportowe i taksówkarskie (w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej), prawne i windykacyjne, archiwizacyjne, audytorskie i kontrolne, marketingowe i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji).
 10. Gościowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 11. Z osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych można kontaktować się za pomocą skrzynki mailowej, pod adresem:
  - w przypadku IHG: privacyoffice@ihg.com
  - w przypadku Spółki Smolna 40: ado@indigowarsaw.com
 12. Hotel należy do grupy sieci hoteli IHG i przekazuje dane osobowe swoich gości do centrali poza EOG.
 13. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Gościowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Gość najmujący pokój w hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy rejestracji ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości obsługa Recepcji ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju i zawarcia umowy hotelowej.
 15. Recepcjonista ma prawo odmówić rejestracji Gościa bez podania przyczyny odmowy.
 16. W karcie rejestracyjnej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa recepcjonista ma obowiązek wpisać samodzielnie pozostałe dane rejestracyjne z dokumentu tożsamości.
 17. Recepcjoniście nie wolno przetrzymywać dokumentu tożsamości Gościa – zostaje on natychmiast oddany po wypełnieniu karty rejestracyjnej.
 18. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 12:00 dnia następnego.
 19. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 20. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 21. Pozostawienie rzeczy lub przebywanie w pokoju po godzinie 12:00 w dniu wyjazdu bez uprzedniego poinformowania recepcji jest traktowane jako automatyczne przedłużenie pobytu. Hotel może naliczyć opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według obowiązujących w tym dniu cen.
 22. Gość najmujący pokój nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 23. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 24. Osoby niezarejestrowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7:00 do 22:00. Przebywanie osób niezarejestrowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki dla osoby dorosłej, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Osoby wizytujące przebywają w pokojach na wyłączną odpowiedzialność Gościa.
 25. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 26. Opłata za nocleg nie obejmuje korzystania z minibaru pokojowego. Cennik artykułów w minibarach znajduje się w Recepcji oraz w pokojach. Obciążenie za minibar nastąpi w rachunku końcowym.
 27. Na terenie hotelu, w tym w pokojach hotelowych i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokojów wysokości 500 PLN.
 28. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 29. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach hotelowych grzałek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Zabronione jest także używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 30. Opuszczając pokój Gość powinien każdorazowo upewnić się, że drzwi są prawidłowo zamknięte, w tym drzwi balkonowe i okna.
 31. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu w Recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w sejfie pokojowym.
 32. Gość powinien niezwłocznie powiadomić Recepcję o szkodzie, utracie lub zniszczeniu rzeczy po jej wykryciu.
 33. Bagaż Gość przechowuje w pokoju lub wyznaczonym przez hotel do tego miejscu.
 34. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub zutylizuje. Hotel nie przechowuje żywności i rzeczy łatwo psujących się.
 35. Gość zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem korzystania z saun i siłowni przed korzystaniem z usługi.
 36. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do zarządzeń personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 37. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 38. Poprzez pozostawienie samochodu na niestrzeżonym parkingu hotelowym nie zostaje zawarta umowa przechowania. Hotel nie odpowiada za uszkodzenia samochodu oraz utratę lub zniszczenie pozostawionych w nim przedmiotów.
 39. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji.
 40. Hotel ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.Życzymy przyjemnego pobytu!

Polityka prywatności

Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszym portalu internetowym są własnością Smolna40 Sp. z o.o. i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. Wszelkie działania we wskazanym zakresie, wymagają pisemnej zgody Smolna40 sp. z o.o., w przeciwnym przypadku będą uznane za bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej spółki.

Ochrona danych osobowych

 1. Hotel Indigo Warsaw Nowy Swiat należy do sieci hoteli InterContinental Hotels Group of Companies, w skrócie IHG, i działa w oparciu o umowę franczyzy.
 2. Współadministratorami danych osobowych Gości hotelowych są:
  - InterContinental Hotels Group z siedzibą w Three Ravinia Drive Atlanta, Georgia 30346 USA,
  - Spółka Smolna 40 Sp. z o.o., ul.Komunalna 8, 87-800 Włocławek, KRS 0000344695.
 3. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Gości znajdują się:
  - w przypadku IHG pod adresem internetowym: https://www.ihg.com/content/gb/en/customer-care/privacy_statement#9,
  - w przypadku Spółki Smolna 40 opisane zostały poniżej.
 4. Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie zapewniają odpowiednie środki ochrony danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, badania poziomu świadczonych usług, ewentualnie prowadzonych postępowań reklamacyjnych oraz dopełnienia obowiązków ciążących na administratorze danych, a wynikających z odpowiednich przepisów.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.
  Dodatkowo, po wyrażeniu zgody przez Gościa, jego dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie udzielonej zgody.
 7. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.
 8. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji.
 9. Dane Gości hotelowych mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców: firmom świadczącym usługi: wsparcia IT dla hotelu, finansowo-księgowe, płatnicze, transportowe i taksówkarskie (w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej), prawne i windykacyjne, archiwizacyjne, audytorskie i kontrolne, marketingowe i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji) lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 10. Gościowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 11. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Gościowi przysługuje prawo do wniesienia skargi właściwego Organu Nadzorczego, w przypadku Spółki Smolna 40 właściwym Organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce.
 12. Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można skontaktować się za pomocą skrzynki mailowej pod adresem :
  - w przypadku IHG privacyoffice@ihg.com ,
  - w przypadku Spółki Smolna 40 ado@indigowarsaw.com

Portal internetowy wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu. Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych. Użytkownik może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu.

IHG Service mark statement

Marki hotelowe i znaki towarowe należące do InterContinental Hotels Group: InterContinental®, Crowne Plaza®, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Express by Holiday InnTM, Holiday Inn Select®, Staybridge Suites®, Priority Club®, HOLIDEX®, HOLIDEXPlus®, Holidome®, Stay Smart®, Express StartTM, Candlewood®, Candlewood Suites®, Hotel Indigo®.